VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA

1. Vlastnícke právo k tovaru zakúpenému na základe tejto kúpnej zmluvy prechádza na kupujúceho až zaplatením kúpnej ceny   v plnom rozsahu. Platobná povinnosť je splnená v okamihu pripísania finančných prostriedkov na účet predávajúceho. Kupujúci nemá právo zadržať úhradu faktúry, alebo jej časti za dodaný tovar ani v prípade vzniku nároku z titulu uplatnenej reklamácie.

2.  Predávajúci je oprávnený splniť svoju povinnosť i čiastočnými plneniami, ktoré sa kupujúci zaväzuje prevziať a zaplatiť.

3. V prípade, ak dovoz zabezpečuje kupujúci, je dodávka splnená prevzatím tovaru od predávajúceho v jeho sklade. Kupujúci je povinný tak urobiť do 5 kalendárnych dní po obdržaní oznámenia predávajúceho o pripravení  tovaru k odvozu. Márnym uplynutím zmluvne ,stanovenej lehoty na  cena za 1 kgprevzatie tovaru je predávajúci oprávnený tovar  neprevzatý kupujúcim odoslať kupujúcemu verejným dopravcom na náklady kupujúceho alebo tovar  uskladniť vo vlastnom sklade,  prípadne v sklade tretej osoby na náklady a nebezpečenstvo kupujúceho, alebo ho odpredať inému kupujúcemu. Práva predávajúceho, predovšetkým nárok na náhradu škôd a ušlého zisku, zostanú zachované. Kupujúci sa zároveň zaväzuje zaplatiť za porušenie svojej povinnosti dohodnutú zmluvnú ponuku vo výške 10 % z ceny neprevzatých výrobkov. Po uplynutí lehoty na prevzatie tovaru bude predávajúci účtovať za 1 deň skladovania 3,32 €. za 1.000 kg uskladneného tovaru

4. Ak predávajúci zabezpečuje dopravu predmetu zmluvy prostredníctvom verejného dopravcu, je dodávka splnená odovzdaním výrobkov prvému verejnému dopravcovi . V tomto prípade cena dopravy bude predávajúcim účtovaná okrem ceny za dodávku predmetu zmluvy. Splnením dodávky prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na zásielke. V prípade poškodenia zásielky je povinný uplatniť reklamáciu u dopravcu kupujúci a v prípade úplnej straty zásielky uplatní reklamáciu predávajúci po bezodkladnom písomnom vyrozumení kupujúceho.

5. Ak sa zmluvné strany dohodli na zálohovej platbe vopred, zašle predávajúci kupujúcemu spoločne s kúpnou zmluvou predfaktúru. Kupujúci je povinný zaslať predávajúcemu kópiu dokladu o zaplatení najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa vystavenia predfaktúry. V prípade, že kupujúci tento termín nedodrží, je predávajúci oprávnený zmeniť dohodnutý dátum dodacej lehoty nasledovne:

- v prípade tovaru vyrábaného podľa individuálneho želania kupujúceho bude lehota nie menej ako 30 dní a jej plynutie začína dňom nasledujúcim po doručení dokladu o zaplatení.

- v prípade tovaru, ktorý má  predávajúci na sklade, môže byť lehota plnenia kratšia.

6. Ak súčasťou predmetu plnenia sú aj foto reprodukčné práce a kupujúci požaduje ich grafický výstup na odsúhlasenie, je povinný tak urobiť najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa jeho odoslania. Ak kupujúci nedodrží tento termín, resp. požaduje dodatočné zmeny či úpravy, je predávajúci oprávnený zmeniť dohodnutý dátum dodacej lehoty a v závislosti od rozsahu požadovaných zmien resp. od počtu dní omeškania určiť nový dodací termín odsúhlasenia grafického výstupu (čierno – biela predloha, cromalin a pod.).

7. Zodpovednosť predávajúceho za závady  na tovare a lehoty na uplatnenie ich reklamácie  sa spravujú ustanoveniami     §§     442 a nasl. Obchodného zákonníka. Kupujúci je povinný uskladniť reklamovaný tovar osobitne a zaväzuje sa, že s ním bez súhlasu predávajúceho nebude disponovať, až do okamihu dohody medzi obidvoma zmluvnými stranami o ďalšom postupe pri riešení reklamácie. Záručná lehota jednotlivých výrobkov je šesť mesiacov od splnenia dodávky. Predávajúci môže reklamované chyby odstrániť v dohodnutej lehote, navrhnúť  náhradnú dodávku, alebo poskytnúť zľavu z ceny. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy z dôvodu chýb dodaného tovaru s výnimkou, že predávajúci reklamovanou dodávkou podstatne porušil zmluvu, chyby neodstránil, ani neuskutočnil náhradnú dodávku v lehote dohodnutej s kupujúcim. Právo na odstúpenie od zmluvy a nároky na odškodnenie a ušlý zisk z dôvodu závad na dodanom tovare zaniká v prípade, ak reklamácia bola vybavená poskytnutím zľavy z ceny chybných výrobkov.

8. Archiváciu filmových predlôh zabezpečuje predávajúci po dobu 1 roka bezplatne. Táto doba sa počíta odo dňa poslednej výroby zákazky daného motívu. V prípade, ak kupujúci nepožiada písomne pred uplynutím stanovenej doby o ich ďalšiu archiváciu, budú podklady skartované. Za archiváciu podkladov po dobu viac ako 1 rok bude vyúčtované skladné vo výške 66,4 €  ročne.

9. Kupujúci zodpovedá za vecnú i gramatickú správnosť odsúhlaseného, resp. ním predloženého grafického návrhu. V prípade, ak kupujúci predložil čierno-bielu predlohu alebo filmové materiály, zodpovedá za ich prípadné technické nedostatky. Kupujúci prehlasuje, že nim  predložené grafické návrhy neporušujú ani sa inak nedotýkajú autorských alebo s nimi súvisiacich práv.

10. V prípade, že kupujúci bude po schválení grafického návrhu, resp. po uzavretí kúpnej zmluvy požadovať dodatočne zmeny grafického návrhu je predávajúci povinný urobiť tak len pokiaľ je to technicky možné a ekonomicky účelné. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť všetky ďalšie viac náklady spojené so zmenami grafického návrhu, resp. kúpnej zmluvy.

11. V prípade jednostranného odstúpenia od zmluvy, zo strany kupujúceho z akéhokoľvek dôvodu bez písomného súhlasu druhej strany, sa zmluvná strana, ktorá od zmluvy odstúpila zaväzuje zaplatiť druhej zmluvnej strane dohodnutú zmluvnú pokutu vo výške 50 % z predpokladanej ceny za dodávku predmetu zmluvy a účelne vynaložené náklady na realizáciu.

12. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru dodaného na základe tejto zmluvy tovar bezodkladne a riadne skontrolovať a dať predávajúcemu potvrdenie o prevzatí a kvalite zásielky.

13. V prípade , že po uzavretí tejto kúpnej zmluvy bude na majetok kupujúceho vyhlásený konkurz alebo likvidácia, je predávajúci oprávnený odmietnuť plnenie tejto zmluvy. Túto skutočnosť oznámi písomne kupujúcemu. V takom prípade nemá kupujúci  právo domáhať sa plnenia z tejto kúpnej zmluvy.

 

V Ružomberku 31.12.2021

Predvoľby Cookies

Táto stránka uchováva cookies, ktoré sú využívané na poskytovanie služieb, analytické účely a prispôsobenie reklám.
Pre riadnu funkčnosť stránky sú nevyhnutné technické cookies, ktoré sú vždy aktívne, ostatné môžete odmietnuť.

Prijať všetky Odmietnuť Viac info